Zavolajte nám (Po 9-17, Ut 8-16, St 10-18, Št-Pi 7-15)

Obchodné podmienky

 

Obchodná spoločnosť Reedog s.r.o. so sídlom Sedmidomky 459/8, Praha 10, 101 00, identifikačné číslo: 05179220, DIČ: CZ 05179220 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.elektricke-obojky.sk

 

 ÚVODNÉ USTANOVENIE

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej společnosti REEDOG s.r.o.,  so sídlom Sedmidomky 459/8, Praha 10, 101 00, identifikačné číslo: 05179220, DIČ: CZ 05179220 zapísanej v obchodnom registre vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniklé v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim realizovaný na webovej stránke umiestnenej na internetové adrese elektro-obojky.cz a elektricke-obojky.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 • Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Na tie sa vzťahujú samostatné obchodní podmienky pre veľkoobchody.
 • Ustanovenia odchylná od obchodných podmienok je možné zjednať v kupnej zmluve. Odchylná ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
 • Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kupnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť aj v slovenskom jazyku.
 • Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

 Užívateľský účet

 • Na základe registrácie kupujúceho realizovanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci realizovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže realizovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.
 • Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenie predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

 Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovaru, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.
 • Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  • objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
  • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenie objednávaného tovaru a
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 • Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “Odoslať”. Údaje uvedené v objednávke predávajúci nie je povinný overovať. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky jej obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho, uvedenú v používateľskom rozhraní alebo v objednávke, ak je v objednávke uvedená iná adresa, ako v používateľskom rozhraní (ďalej len “elektronická adresa kupujúceho”).
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptáciou) predávajúcim, zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho; potvrdenie objednávky obsahuje najmä špecifikáciu tovaru, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.).
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 • Pri vrátení zásielky poštovné kupujúcemu nebude hradené.

 

Cena tovaru a Platobné podmienky

 • Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
 • v hotovosti u predávajúceho na adrese Sedmidomky 459/8, Praha 10,
 • v hotovosti na dobierku, v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho 2501015904/2010, IBAN: CZ6920100000002501015904 SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX vedený u spoločnosti FIO BANKA (ďalej len „účet predávajúceho“);
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay; llatby sú zabezpečené certifikátom 3D Secure. 
 • bezhotovostne platobnou kartou dopravcovi PPL, UPS alebo v systému GoPay
  • Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. 
  • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.
  • V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  • Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.
  • Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať; ak nie je uvedené inak.
  • Predávajúci vystaví ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je plátcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju spoločne s tovarom v papierovej podobe. Na požiadanie je možné faktúru zaslať aj elektronicky.

 

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníku nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ rozbalil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
 • Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@elektricke-obojky.sk.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2. týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný alebo odovzdaný do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 • Kupujúci je oprávnený okrem prípadov uvedených v čl. 5.2. týchto obchodných podmienok oprávnený odstúpiť v rámci dodatočnej šestnásťdenné (16) lehoty, tj. najneskôr do tridsiatich (30) dní od dodania tovaru. V prípade odstúpenia v rámci tejto dodatočnej lehoty je kupujúci povinný vrátiť tovar vždy v pôvodnom obale, inak bude náhrada za obal započítaná predávajúcim na oproti vrátenie kúpnej ceny, prípadne predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a odstúpenie od zmluvy nie je účinné. Kupujúci je v prípade tohto odstúpenia povinný vrátiť tovar čistý a bez akýchkoľvek známok používania, inak predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a odstúpenie od zmluvy nie je účinné.

 • Nadmerne znečistené, zašpinené inak zjavne hygienicky závadné tovar nie je predávajúci povinný prevziať.

 • V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 2 a 5.5. týchto obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane nákladov na dodanie, a to do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. Predávajúci vráti tieto peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho rovnakým spôsobom, akým je od kupujúceho prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť. Pri odstúpení od zmluvy sa môže cena nepatrne líšiť z dôvodu nákupu u českej firmy a aktuálnom kurze.

 • Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 • Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny, hlavne opotrebenie tovaru, ktoré nezodpovedá bežnému použitiu, čistenie, obal a kompletné uvedenie do pôvodného stavu, tak, ako dovoľuje zákon.

 • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Ak nebude darček vrátený kompletný, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu jednostranne započítať nárok na náhradu škody podľa čl. 5.8. týchto obchodných podmienok.

Preprava a dodanie tovaru 

    • V prípade, že je spôsob dopravy dohovorený na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
    • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, jje kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
    • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
    • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
    • Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
    • V prípade neprevzatia zásielky, kedy k tomuto rozhodnutiu dôjde zo strany zákazníka, či už odmietnutím prevzatia balíka, alebo nevyzdvihnutia zásielky na výdajnom mieste, môže predajca požadovať od zákazníka úhradu vynaložených nákladov za prepravu.
    • Na základe pravidiel manipulácie s tovarom môže poskytovateľ služieb účtovať používateľovi náklady na skladovanie výrobku (výrobkov) vyplývajúce z odmietnutého balíka alebo vybavenej reklamácie, ktoré sú 0,84€. 

 

Práva z vadného plnenia

 • Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka); záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
  •  má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak si vlastnosti dohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
  • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • Ustanovenia uvedené v článku 2 obchodných podmienok sa neuplatňujú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 • Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar  bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 • Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar a formulár na uplatnenie reklamácie.
 • Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 • Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 • Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@elektro-obojky.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovanim zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, vo znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníku.

 

Ochrana osobných údajov

 • Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. č. 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako “osobné údaje”).
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretia kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 • Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 • Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne nutnú vzhľadom k povahe produktu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 • Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 • V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 • Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

Zasielanie obchodných zdelení a ukladanie cookies

 • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

 

Doručovanie

 •  Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

Záverečné ustanovenia

 • Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 • Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Elektricke-obojky.sk, Sedmidomky 459/8, 101 00 Praha 10, adresa elektronické pošty info@elektricke-obojky.sk, telefón +421 322 601 057.